Vári Fábián László

A Kossuth-díjjal kitüntette Vári Fábián László költő Tiszaújlakon látta meg a napvilágot 1951. március 16-án. Az általános iskolát szülőfalujában végezte el, majd Nagyszőlősön szerzett érettségi bizonyítványt 1968-ban. Ezt követően az Ungvári Állami Egyetemen folytatta tanulmányait magyar nyelv és irodalom szakon. Nagy hatással volt rá Kovács Vilmos és Fodó Sándor. 1972-ben részt vett annak a beadványnak a megszerkesztésében, melyet a kárpátaljai magyarok juttattak el a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a szovjet Legfelsőbb Tanács elnökének. Ebben az iratban a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak biztosítását kérték. A politikai megtorlás nem maradt el. Tanulmányait félbe kellett szakítania és besorozták. Leszerelését követően a beregszászi vasgyárban dolgozott, miközben levelező tagozaton folytatta egyetemi tanulmányait. 1978-ban szerzett diplomát. 1976-tól 1997-ig a mezővári középiskolában magyar nyelvet és irodalmat tanított. 1999-től II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola magyar nyelvi tanszékének óraadó tanára, majd 2008-2013 között a főiskola docense.

Mezőváriban él és alkot jelenleg is.

A kárpátaljai magyarság megmaradásáért egész életében aktívan tevékenykedett. 1989-ben alapító tagja volt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségnek (KMKSZ), melynek 1992-1996 között az alelnöke posztját is betöltötte. 1994 és 1998 között a KMKSZ beregszászi középszintű szervezetét irányította.

A Magyar Írószövetségnek 2001-től választmányi, 2007-től elnökségi tagja. 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

Jelenleg a Magyar Írószövetség Kárpátaljai Írócsoportjának és az Együtt című folyóirat szerkesztőbizottságának az elnöke.

Munkásságát 2003-ban József Attila-díjjal, 2021-ben Kossuth-díjjal értékelték.

Az irodalom iránti elkötelezettsége korán megmutatkozott. Már egyetemista korában gyűjteni kezdte a kárpátaljai magyar népballadákat. Emellett bekapcsolódott az irodalmi tevékenységet folytató Forrás Stúdió, az Együtt lap, a Kárpáton Túli Ifjúság és a Kárpát Igaz Szó munkájába. Első versei is ezekben a lapokban jelentek meg. Az 1972-es politikai szerepvállalása után azonban nem nyílt lehetősége publikálásra. Első kötetei a rendszerváltást követően jelenhettek meg. 1991-ben adta ki a Széphistóriák, 1992-ben a Kivont kardok közt című könyvét.

Szintén 1992-ben jelent meg a Vannak ringó bölcsők című műve, melyben a kárpátaljai népballadákat és népdalokat dolgozza fel, melyek saját költészetére is nagy hatással voltak.

Nagy Gábor így ír Vári Fábián költészetéről: "a szellemi múlthoz fordulást egyszerre párosítja a modern életérzéssel és a formák archaikumával. Olyan műfajokat ébresztget, amelyek a modernségből visszatekintve valóban már-már archaikusnak hatnak: kötetében virágénekek és széphistóriák szólnak a szerelemről, József Attilá-s szegénylegényvers eleveníti fel eredetünket (Monda), krónikás énekek (Szervátiusz Tibor Dózsa-szobra előtt, Március) vagy éppen miniatűr (Történelmi miniatűr), sírvers (Sírfelirat), búcsúénekek (Illyés Gyula fejfája előtt, Jeszenyin búcsúja) idézik fel a történelmet és szellemi hazánk vezérlő csillagait. Népballada-átirat (Három árva), legenda (Vásártéri legenda), mese (Mese) idézi meg a népköltészet hangját, költői levél (Útban Törökország felé, Mikes Kelemen, Levél) a líra és magánbeszéd elegyét, látomás (Összefoglalás, Földfogyatkozás, Glória az embernek, Várad felől az alkony...) a szent szövegeket. Ez a műfaji összetettség színezi a költő többnyire egynemű hangját, amelyet sem elégikusnak, sem himnikusnak nem nevezhetünk (bár mindkettőhöz van köze); ez a hang az archaikum méltóságát zengi minden sorában, gazdag alliterációiban, visszafogott rímelésében és anapesztusokkal gyorsított jambusaiban vagy időmértékkel kevert magyaros ütemeiben."

Művei:

1991 Széphistóriák. (Versek, Tóth Lajos rajzaival). Kárpáti Könyvkiadó, Ungvár

1992 Kivont kardok közt. (Versek, Pető János rajzaival). Magvető Könyvkiadó - Hatodik Síp Alapítvány, Bp.-Beregszász

2000 19 vers a hűségről és a halálról. (Versek, S. Benedek András válogatása). Minerva Műhely, Bp.-Beregszász

2001 Világtalan csillag. (Versek és műfordítások). Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség, Ungvár

2003 Harminchárom év. (Válogatott versek). Felsőmagyarország Kiadó - Szépírás Kiadó, Miskolc-Szolnok

2004 Fecskehajtó idő. (Régebbi és új versek). Masszi Könyvkiadó, Budapest

2010 Jég és korbács. (Versek 2002 - 2010). Széphalom Könyvműhely, Budapest

2011 Tábori posta. Szovjet mundérban Poroszföldön. (Önéletrajzi regény). Kortárs Könyvkiadó, Budapest

2011 A "Bajvívó vonulat örököse..." Vári Fábián László hatvan éves. Szemelvények, versek. Összeállította: Csordás László és Dupka György, Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet, KMMI-füzetek, XI. 38.

2015 Ereimben az idő. (Versek). Magyar Napló Kiadó, Bp.

Népköltési gyűjteménye:

1992, 2006, 2012 Vannak ringó bölcsők (Kárpátaljai magyar népballadák). Gyűjtötte az egykori Forrás tagjaival, összeállította, a bevezetőt és a jegyzeteket írta Vári Fábián László. Intermix Kiadó, Ungvár-Bp.